top of page
Desert Palm Trees

שחרית של שבת
בנוסח ארץ ישראל

מקורות מוסיקליים לתרגול שליחות ציבור 

סדר שחרית של שבת בנוסח ארץ ישראל

 1. פתיחה - התעוררות

 2. "השיר" - קטעי שירה בצוותא לחימום הקנה והתעוררות הנפש

 3. קריאת שמע וברכותיה

 4. תפילת העמידה

 5. הוצאת ספר התורה

 

בעמוד זה תמצאו הקלטות של הרב,

וכן קטעי יוטיוב להעשרה של חזנים מוצלחים ומוכשרים ממנו :)

הקשיבו, שירו יחד איתם, תהנו מהם

עלו (לדוכן) והצליחו!

פתיחה - התעוררות

 1. תהילים צ"ה (לכו נרננה) וחתימתו "ארבעים שנה אקוט..."
 2. צ"ו (שירו לה' שיר חדש)
 3. צ"ז (ה' מלך תגל הארץ) וחתימתו "שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה..." *
 4. צ"ח (מזמור שירו לה' שיר חדש) וחתימתו ""זמרו לה' בכינור..." *
 5. צ"ט (ה' מלך ירגזו עמים") וחתימתו "משה ואהרון בכהניו"
 6. כ"ט (מזמור לדוד).
* ניתן להחליפם בשיר עברי.

השיר - קטעי שירה בצוותא לחימום הקנה והתעוררות הנפש

 1. תהילים צ"ה (לכו נרננה) וחתימתו "ארבעים שנה אקוט..."
 2. צ"ו (שירו לה' שיר חדש)
 3. צ"ז (ה' מלך תגל הארץ) וחתימתו "שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה..." *
 4. צ"ח (מזמור שירו לה' שיר חדש) וחתימתו ""זמרו לה' בכינור..." *
 5. צ"ט (ה' מלך ירגזו עמים") וחתימתו "משה ואהרון בכהניו"
 6. כ"ט (מזמור לדוד).
* ניתן להחליפם בשיר עברי.

קריאת שמע וברכותיה

מנגינות בסיסיות

תפילת עמידה וקדושה

צ"ב: מזמור שיר ליום השבת
צ"ג: ה' מלך גאות לבש
bottom of page